BURS YÖNERGESİ

     03.10.2001 tarih 2001 / 12 / 8. madde Yönetim Kurulu Kararı

     MADDE 1: Balıkesir Üniversitesine bağlı Enstitü, Fakülte ve Yüksekokullarda okuyan öğrencilere iadeye tabi olmayan ( karşılıksız ) yardım niteliğinde öğrenim bursu verilmektedir. Bu burstan hazırlık sınıfı öğrencileri de yararlanabilir.

     BURS ALMA KOŞULLARI

     MADDE 2:

     a) Balıkesir Üniversitesi öğrencisi olmak

     b) Maddi durumu yetersiz olmak

     c) Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak

     d) Başarılı öğrenci olmak

     e) Başka bir kurumdan burs almamış olmak

BAŞVURU

     MADDE 3: Balıkesir Üniversitesi Vakfının vermiş olduğu burstan yararlanmak isteyen öğrenciler , her öğretim yılı başında yazılı olarak kayıtlı oldukları Enstitü, Fakülte veya Yüksekokul yönetimine müracaat ederler. Başvurular , ilgili birimlerin yönetim kurullarında değerlendirilir. Vakıf Yönetim Kurulunun her öğretim yılı başında tespit edeceği ve birimlere duyuracağı genelge doğrultusunda adaylar tespit edilir ve Balıkesir Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığına bir yazı ile iletir. Bu yazıya , burs ‘ a aday gösterilen öğrencilerin maddi imkanlarını , başarı durumlarını gösteren bilgi ve belgeler eklenir.

     BURS MİKTARI VE SÜRESİ:

     MADDE 4 : Balıkesir Üniversitesi Vakfından her öğretim yılında; kaç öğrenciye burs verileceği , verilecek bursun miktarı ve süresi her yıl Ekim ayı içerisinde toplanacak olan Vakıf Yönetim Kurulunda görüşülerek karar bağlanır. Bursun süresi 8 aydır.

     BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLERİN BELİRLENMESİ

     MADDE 5 : 3. Maddeye göre Enstitü , Fakülte ve Yüksekokullardan gelen burs başvuru yazıları , Vakıf Yönetim Kurulunda değerlendirilerek , burs almaya hak kazanan öğrenciler belirlenir ve Yönetim Kurulu Başkanının onayı ile ilgililere duyurulur.

     BURS KESİLME ŞARTLARI

     MADDE 6 :Öğrencinin ,öğrencilik sıfatını zedeleyecek hal ve hareketlerde bulunduğunun tespiti , disiplin cezası alması ve başarısız olması halinde burs kesilir.

     MADDE 7 : Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile işlem ve uygulamalar yapılır.

     YÜRÜRLÜK

     MADDE 8:Bu yönerge,Vakıf Yönetim Kurulunca kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.