BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ VAKFI
ULUSLAR ARASI BİLİMSEL YAYINLARI VE ETKİNLİKLERİ
ÖZENDİRME PROGRAMI
                

Amaç ve Kapsam:

Madde 1.
Bu "Uygulama Esasları"nın amacı, Balıkesir üniversitesinde görev yapan tüm öğretim elemanlarının uluslararası düzeyde yayın yapmaya ve bilimsel etkinliklerde (kongre, sempozyum, seminer vb.) bulunmaya teşvik edilmesine ilişkin usul ve esasları ve bu amaca yönelik olarak yapılacak işlemleri kapsar.

Uluslararası Yayınların ve Etkinliklerin Tanımı ve Sınıflandırılması:

Madde 2.
Uluslararası Bilimsel Yayın ve Etkinlik Olarak;

  1. Uluslararası Bilimsel Atıf İndeksi Dergi Raporları (SSCI-Expanded: Social Science Citation Index-Expanded, SCI-Expanded: Science Citation Index-Expanded, AHCI: Art&Humanities Citation Index) tarafından taranan hakemli ve sürekli dergilerde yayımlanmış tam metin makaleler (Bu hususta, TUBİTAK/ULAKBİM tarafından yürütülmekte olan Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı (UBYT) Uygulama Esasları’nın (http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/ubyt) ilgili maddeleri dikkate alınacaktır),
  2. Uluslararası Bilimsel Atıf İndeksi Dergi Raporları tarafından taranan hakemli ve sürekli dergilerde yayımlanmış teknik not, kısa not, vaka takdimi, tartışma, öz, özet türü yayınlar,
  3. Uluslararası sempozyum, kongre, konferans gibi toplantılara ait bildiri kitaplarında tam metni yayımlanmış bildiriler,
  4. Uluslararası hakemli kitaplar veya bu kitaplarda tam metni yayımlanmış bölümler, alanında yurt dışı patent alma ve uluslararası ödül almış sanat eserleri.

Madde 3.
Uluslararası yayınlar, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından her yıl yayınlanan Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı’nda belirtilen esaslara bağlı kalınarak (aşağıda 3a ve 3b maddeleri); ve diğer bilimsel çalışmalar ve etkinlikler de madde 3c ve 3d de belirtilen çerçevede sınıflandırılır.

  1. A1, B1 ve C1 türü yayınlar: TÜBİTAK tarafından listelenen dergi listesinde yer alan dergilerde yayımlanmış, vaka takdimi, kısa not, teknik not, tartışma ve araştırma sonuçlarının ön duyurusu, editöre mektup, vb. türünden yayınlar dışındaki tam makalelerdir.
  2. A2, B2 ve C2 türü yayınlar: TÜBİTAK tarafından listelenen dergi listesinde yer alan dergilerde yayımlanmış vaka takdimi, kısa not, teknik not, tartışma ve araştırma sonuçlarının ön duyurusu, vb. yayınlardır.
  3. D türü yayın: Madde 2c’de tanımlanan ve TUBİTAK sıralamasına giren veya girmeyen Web of Science’daki diğer yayınları kapsar.
  4. Alanında Yurtdışı Patent (2*A1), Uluslararası tanınmış yayınevlerince basılmış kitaplar (2*A1), Uluslararası tanınmış yayınevlerince basılmış kitap bölümleri yazarlığı (A1) ve Uluslararası ödül almış sanat eserleri (A1) kapsamında sınıflandırmaya alınır.

 

Madde 4.
Yurtdışı ve yurt içindeki uluslararası sempozyum, panel, kongre ve konferans gibi bilimsel etkinliklere sözlü bildiri ile katılanlara katılım ücreti olarak (C1) ve posterler için (D) oranında ödeme yapılır. Katılım ücretinin belirlenen değerlerin altında kalması durumunda katılım ücreti esas alınır. Aynı bildiri için bir kişiye destek verilir. Bu destek yılda 1 kez kullanılabilir. Ödemeler, ilgili belgeler (katılım belgesi, katılım ücretini gösteren belge, pasaport, bilet gibi) tamamlandıktan sonra yapılır.

Değerlendirme

Madde 5.
Başvurular, Balıkesir Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurulu’nca oluşturulan “Bilimsel Yayınları Özendirme ve Değerlendirme Kurulu” aracılığıyla değerlendirilir. “Bilimsel Yayınları Özendirme ve Değerlendirme Kurulu”, Balıkesir Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurulu tarafından kendi üyeleri arasından bir yıllık süreyle seçilen üç üyeden oluşur. Bu kurul, yılda en az iki kez toplanarak değerlendirir.

Ödeme Esasları

Madde 6.
Bu program çerçevesinde bir yayına verilecek özendirme miktarı A1 türü yayınlar için 600 TL, B1 türü yayınlar için 500 TL, C1 türü yayınlar için 400 TL ve D türü yayınlar için 300 TL’dir. A2, B2 ve C2 türü yayınlara bu desteklerin yarısı kadar özendirme ödülü verilir. Ödemelerde yayının basım yılı esas alınır ve yayın basıldıktan sonra ödeme yapılır. Ancak bir önceki yıl yada yıllarda yayımlanmış bir eser için başvuru yapıldığında, bu eser, ait olduğu yıla ait ödül miktarı ile ödüllendirilir. Özendirme sadece Balıkesir Üniversitesi Öğretim elemanlarına verilir. Birden fazla yazarlı ortak eserlerde ödül, tüm yazarlar arasında eşit olarak paylaştırılır. Ortak yazarlardan Balıkesir Üniversitesi’nde Öğretim elemanı olmayanlara ödeme yapılmaz.

Başvuru

Madde 7.
Özendirme Programından yararlanmak isteyen araştırmacıların, konuyla ilgili Başvuru Formu’nu (BAÜ Vakfı web sitesinde yer alacaktır) doldurarak yayının ayrı basımı veya fotokopisini ilgili bölüm başkanlığı ve dekanlık veya müdürlük aracılığı ile Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü’ne göndermeleri gerekmektedir. Yalnızca basımı gerçekleşmiş eserler için başvuruda bulunulabilir. Yayını kabul edilmiş ancak henüz basılmamış eserler için ödül başvurusu yapılamaz. Ödülden yararlanmak isteyen öğretim elemanlarının ayrı ayrı başvuruları gerekmektedir.

Yürürlük Ve Yürütme

Madde 8.
Bu esaslar ve yeni özendirme miktarları 01.01.2011 ve sonrası yayınları ve etkinlikleri kapsar. 01.01.2011 tarihinden önce yapılan yayın ve etkinlikleri için yapılacak değerlendirme ve özendirme miktarlarında 28.03.2008 tarih ve 2008/2-7 sayılı yönetim kurulunda kabul edilen BAÜ Vakfı uluslararası Bilimsel Yayınları ve Etkinlikleri Özendirme Programı esas alınır.

Madde 9.
Bu esaslar, başvuruların Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Balıkesir Üniversitesi Vakfı’na bildirilmesi ve “Bilimsel Yayınları Özendirme ve Değerlendirme Kurulu’nca değerlendirilip Yönetim Kurulu’nda karar bağlandıktan sonra Vakıf Başkanı tarafından yürütülür.